بارگیری...
گیاه هدرا یا پیچک ایرانی

گیاه هدرا یا پیچک ایرانی

این گیاه، گیاهی است همیشه سبز، زینتی و رونده که بر روی دیوارها و تنه درختان دیده میشود. مکان: این گیاه به مکانی، سایه دار یا نیم سایه نیاز دارد. ارتفاع: تا ۳۰ متر بالا می رود. تکثیر: از طریق قلمه زدن