بارگیری...
گیاه کاج مطبق

گیاه کاج مطبق

این گیاه، گیاهی است آپارتمانی و همیشه سبز که دارای برگهایی سوزنی شکل است. مکان: این گیاه به مکان خنک و سایه دار و خاک شنی نیازمند است. ارتفاع: در اتاق ۲ متر