بارگیری...
گیاه کامپانولا

گیاه کامپانولا

این گیاه، گیاهی است بسیار زیبا، آبی رنگ که یک ساله یا دو ساله است. این گیاه یکی از بهترین انواع گیاهان آویز است. تنها گونه های کمی از آن برای رشد و پرورش در آپارتمانها مناسب است. مکان: این گیاه برای رشد به مکانی آفتابی که خشک نباشد نیاز دارد، خاک آن هم باید دارای خلل و فرج باشد. ارتفاع: انواع آپارتمانی آن ۳۰ سانتی متر. زمان گلدهی: تابستان و اوایل پائیز تکثیر: از طریق بذر، جدا کردن و قلمه زدن.