بارگیری...
برگ عبایی

برگ عبایی

گل برگ عبایی برگ عبایی(Aspidistra elatior) یک گونه از تیره مارچوبگان بوده و گیاهی ریزوم دار،بدون ساقه هوایی،برگهای سبز تیره،براق و پهن با دمبرگ بلندکه بطور مستقیم از سطح خاک بیرون می آید. برگ عبایی دارای گل های ریز و فنجان مانند است که روی سطح خاک و در قسمت زیرین گیاه ، در اواخر تابستان ظاهر می شود. گیاه برگ عبایی دارای عمر زیاد بوده و سالهای متمادی بدون تغذیه و تعویض گلدان در اتاق می ماند. برگ عبایی به آسانی داخل آپارتمان و ساختمان رشد نموده و به شرایط آب و هوایی مختلف درون ساختمان مقاوم هستند. برگ عبایی به خشکی و تغییرات دما ، بسیار مقاوم است و نور کم را به خوبی تحمل می کند.در تابستان باید گلدانها را در محل نیمه سایه قرار داد و گرنه آفتاب ، برگها را از بین خواهد برد .