بارگیری...
گیاه دیپلادنيا

گیاه دیپلادنيا

این گیاه، گیاهی است آپارتمانی، همیشه سبز و خزنده با تعداد زیادی گل. مکان: این گیاه به مکانی گرم و آفتابگیر با رطوبت بالا نیازمند است. ارتفاع: با استفاده از قيم تا ۱۲۰ سانتی متر. فصل گلدهی: بهار تا پائیز تکثیر: از طریق قلمه زدن