بارگیری...
گیاه کاملیا

گیاه کاملیا

این گیاه، بوته ای است همیشه سبز با گلهایی بسیار زیبا. مکان: این گیاه در مکان خنک و نیمه سایه و در خاک فاقد آهک و خشک بخوبی رشد می کند. ارتفاع: تا ۶۰ سانتی متر. زمان گلدهی: زمستان تا بهار تکثیر: از طریق قلمه زدن