بارگیری...
گیاه فوچسیا

گیاه فوچسیا

بوته ای است با گلهایی بسیار زیبا و مناسب بالکن. مکان: این گیاه به مکانی نیم سایه و خاک سبک فاقد آهک نیازمند است. ارتفاع: بین ۱۵ سانتی متر تا ۵ متر. فصل گلدهی: بسته به گونه آن، در تمام فصول تکثیر: از طریق قلمه زدن.