بارگیری...
گیاه آكوبا

گیاه آكوبا

این گیاه یک گیاه همیشه سبز و مقاوم با برگهای زینتی است. گیاه مزبور را در هوای گرم، بیرون از منزل و در یک لگن و در هوای سرد داخل منزل نگهدارید. مکان: این گیاه را در مکانی خنک و سایه دار و خاک آمیخته با شن و رس نگهدارید. ارتفاع: ۲ - ۱ متر