بارگیری...
گیاه فاتنيدرا

گیاه فاتنيدرا

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز است که برگهایی به رنگ سبز روشن دارد. مکان: این گیاه به مکانی پر نور و خنک نیاز دارد. ارتفاع: تا ۲ متر. تکثیر: از طریق قلمه زدن