بارگیری...
گیاه کلروفیتوم

گیاه کلروفیتوم

این گیاه، گیاهی است آپارتمانی و بی زحمت با گلهایی بسیار کوچک و پایکهایی بی برگ و آویزان. این گیاه، گیاه آویزی بسیار مناسبی است. مکان: این گیاه در مکانی با نور کافی امانه نور مستقیم خورشید و در خاک معمولی گلدان بخوبی رشد می کند. نباید این گیاه را در آب قرار داد. ارتفاع: تا ۲۰ سانتی متر، پایکهای آویخته تا ۱ متر تکثیر: از طریق شاخه های فرعی یا تقسیم گیاه