بارگیری...
گیاه اكاليفا

گیاه اكاليفا

این گیاه، گیاهی است آپارتمانی، با برگهایی زینتی که در یک گونه آن گلهایی زیبا نیز دیده می شود.

گیاه آبوتیلون

گیاه آبوتیلون

گیاهی کوچک، گلدار و مختص نواحی گرمسیری که دارای گونه های پیوندی و رنگارنگ بسیاری است. تعدادی از گونه های این گیاه، بعنوان گیاه آپارتمانی مورد استفاده قرار میگیرد.

مراقبت از گیاهان آپارتمانی

مراقبت از گیاهان آپارتمانی

نور و هوا، آب و گرما و خاک مناسب از جمله عواملی است که سبب رشد و گلدهی گیاه میشود. نور زیاد یا کم، نوسانات شدید دمای هوا با خاک، آب زیاد یاکم و حتی نوع خاکی که با نیازهای گیاه متناسب نباشد، می تواند شدیدا به رشد گیاه آسیب برساند.