بارگیری...
گیاه پولچریما

گیاه پولچریما

این گیاه، گیاهی است آپارتمانی و همیشه سبز با برگچه هایی بسیار زیبا و به رنگهای قرمز و کرم و گلهایی زرد رنگ. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و نیم سایه و خاکی غنی نیاز دارد. ارتفاع: تا ۱ متر. فصل گلدهی: پائیز تا اوایل بهار. تکثیر: از طریق قلمه زدن