بارگیری...
گیاه فاتسیا

گیاه فاتسیا

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز با برگهایی بزرگ است. مکان: این گیاه به مکانی سایه و خنک و خاک رس نیازمند است. ارتفاع: تا ۲ متر. تکثیر: از طریق کاشت دانه با قلمه زدن