بارگیری...
گیاه نخل مرداب

گیاه نخل مرداب

این گیاه، گیاهی است مقاوم، رطوبت دوست، چند ساله و زینتی که بسرعت رشد می کند و گلهایی زیبا دارد. مکان: جای این گیاه می بایست نیم سایه و بسته به گونه آن خنک یاگرم باشد. این گیاه به خاکی معمولی و یا خاکی شنی و بسیار مرطوب نیاز دارد. ارتفاع: ۱۵۰ - ۳۰ سانتی متر