بارگیری...
سفالوسروس یا کاکتوس پیرمرد

سفالوسروس یا کاکتوس پیرمرد

این گیاه کاکتوسی است پر پشت و ستونی شکل که اگر بعنوان گیاهی آپارتمانی نگهداری شود هرگز گل نمی دهد اما به دلیل داشتن شکلی حقیقت استثنایی بسیار مورد علاقه مردم است. مکان: نور کامل خورشید، گرمای زیاد و خاکی که متخلخل و از نظر مواد غذایی ضعیف باشد. ارتفاع: تا ۴ متر. تکثیر: از طریق بذر.