بارگیری...
مراقبت از گیاهان آپارتمانی

مراقبت از گیاهان آپارتمانی

نور و هوا، آب و گرما و خاک مناسب از جمله عواملی است که سبب رشد و گلدهی گیاه میشود. نور زیاد یا کم، نوسانات شدید دمای هوا با خاک، آب زیاد یاکم و حتی نوع خاکی که با نیازهای گیاه متناسب نباشد، می تواند شدیدا به رشد گیاه آسیب برساند.