بارگیری...
گیاه آدیانتوم

گیاه آدیانتوم

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز است. مکان: این گیاه به مکان سایه و خاک باغچه که کمی هم اسیدی باشد نیاز دارد. ارتفاع: ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر تکثیر: از طریق تقسیم « دیانتوم» در همه جای دنیا یافت می شود.