بارگیری...
گیاه سیسوس یا پیچ کانگرو

گیاه سیسوس یا پیچ کانگرو

این گیاه بوته ای است همیشه سبز و رونده با گلهایی کوچک. مکان: این گیاه برای رشد به مکان سایه دار یا نیم سایه با خاک غنی و حاوی شن و رس نیاز دارد. ارتفاع: تا ۳ متر. تکثیر: از طریق قلمه زدن.