بارگیری...
نخل زینتی

نخل زینتی

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی زینتی و کوچک است که برگهایی به شکل پر و بسیار زیبا دارد. مکان: این گیاه به مکانی سایه دار و گرم نیاز دارد. و خاک آن خاک باغچه آمیخته با کمی شن باشد. ارتفاع: تا ۱۵۰ سانتی متر. تکثیر: از طریق کاشت بذر. نخل زینتی حتی در موطن اصلی خود، برزیل هم بیشتر از ۱۵۰ سانتی متر رشد نمی کند.