بارگیری...
گیاه فیکوس

گیاه فیکوس

فیکوس بوته یا درختی است همیشه سبز با برگهایی چرمی مانند. برخی از گونه های این گیاه رونده هستند. مکان: این گیاه به مکانی نه چندان پر نور نیازمند است. ارتفاع: ۴ - ۲ متر تکثیر: از طریق قلمه زدن با خوابانیدن شاخه.

گیاه فاتسیا

گیاه فاتسیا

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز با برگهایی بزرگ است. مکان: این گیاه به مکانی سایه و خنک و خاک رس نیازمند است. ارتفاع: تا ۲ متر. تکثیر: از طریق کاشت دانه با قلمه زدن