بارگیری...
گیاه هیپیستروم یا آماریلیس

گیاه هیپیستروم یا آماریلیس

این گیاه، گیاهی است پیازدار با گلهایی درشت. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و آفتابی نیاز دارد. در تابستان می توانید آن را در هوای آزاد قرار دهید. ارتفاع: ۶۰. ۳۰ سانتی متر. فصل گلدهی: بسته به گونه آن، زمستان یا اوایل بهار. تکثیر: از طریق تقسیم بوته.