بارگیری...
گیاه اچوریا

گیاه اچوریا

این گیاه، گیاهی است چند ساله و گوشتی با گلهایی بسیار زینتی. مکان: این گیاه به مکانی با نور خورشید و خاک رس نیاز دارد. ارتفاع: تا ۱۵۰ سانتی متر فصل گلدهی: اواخر زمستان تا پائیز، بسته به گونه گیاه. تکثیر: از طریق قلمه برگی، تقسیم بوته و کاشت بذر