بارگیری...
گیاه گینورا

گیاه گینورا

این گیاه، گیاهی است زینتی با میوه هایی کوچک که یک گونه آن رونده است. مکان: مکان این گیاه لازم است تا حد امکان پر نور و گرم و خاک آن، خاک مقوی باغچه ای باشد. ارتفاع: تا ۱ متر. فصل گلدهی: پائیز یا گاهی اوقات اواخر زمستان تکثیر: از طریق قلمه زدن