بارگیری...
گیاه کالانگوا

گیاه کالانگوا

این گیاه، گیاهی است چند ساله با گلهایی فراوان. مکان: این گیاه به مکانی آفتابگیر تا سایه و به خاک باغچه ای آمیخته با شن و رس نیازمند است ارتفاع: ۵۰- ۱۰ سانتی متر. فصل گلدهی: زمستان تا اواخر بهار. تکثیر: از طریق کشت بذر یا قلمه.