بارگیری...
گیاه کلیویا

گیاه کلیویا

این گیاه یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز باگلهایی بسیار زیبا است. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و خاک حاوی شن و رس نیاز دارد، اما نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد. ارتفاع: تا ۶۰ سانتی متر. فصل گلدهی: بهار تا پائيز تکثیر: از طریق کاشت بذر یا تقسیم بوته.