بارگیری...
گیاه اكاليفا

گیاه اكاليفا

این گیاه، گیاهی است آپارتمانی، با برگهایی زینتی که در یک گونه آن گلهایی زیبا نیز دیده می شود.