بارگیری...
شامادورا یا نخل کوهی

شامادورا یا نخل کوهی

این گیاه درختی است همیشه سبز، بسیار کوچک و گلدار. مکان: این گیاه برای رشد به مکانهایی با نور کافی نیازمند است اما می بایست در فصول بهار تا پائیز در برابر نور مستقیم خورشید محافظت شود. ارتفاع: تا ۲ متر. فصل گلدهی: تمام طول سال تکثیر: از طریق بذر