بارگیری...
گیاه کالادیوم یا فیل گوش

گیاه کالادیوم یا فیل گوش

این گیاه یک گیاه غدهای چند ساله و زیباست که در گرمخانه ها بهتر پرورش می یابد. .. Epiphytes گیاهانی که فاقد ریشه هستند و روی سطح خاک و یا بر روی دیگر گیاهان زندگی میکنند و توسط آنها حمایت می شوند. مکان: این گیاه به مکانی پر نور تا نیم سایه و خاک باغچه ای نیاز دارد. ارتفاع: تا ۱ متر تکثیر: از طریق تقسیم بوته.