بارگیری...
گیاه کوردیلون

گیاه کوردیلون

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی سختگیر با برگهای رنگارنگ و زینتی است که گلهای کوچک آن تنها در انواع مسن تر این گیاه ظهور می کنند. مکان: این گیاه به مکانی نیم سایه و گرم با رطوبت بالا و خاک شنی نیاز دارد. ارتفاع: تا ۲ متر تکثیر: از طریق قلمه زدن